Greek Mythology Wiki
Advertisement

Asopos was one of the Potami (river gods most of whom were born to Okeanos or Tethys).

Spouse & Lovers

Metope

Children

Thebe
Salamis
Aigina
Korkya
Plataia
Tanagra
Thespia
Euboia
Sinope
Ismenos
Pelegon
Ismene
Pelasgos
Thespeia
Kleone
Harpine
Peirene
Asopis (Naiad)
Ornia
Khalkis

Advertisement